Kam umístit detektor plynu

Chcete zabezpečit své bydlení proti nebezpečným plynům? S detektorem plynu je to možné! V našem článku se dozvíte, jak funguje detektor plynu a jaké typy jsou k dispozici. Různé možnosti umístění detektoru plynu v domácnostech i v průmyslových prostorech vám ukážeme s důrazem na bezpečnost. Přiblížíme vám také, jak správně používat detektor plynu a jaké plyny dokáže včas odhalit. Věnujte několik minut čtení a zvýšte bezpečnost vašeho prostředí!

Jak funguje detektor plynu

Detektor plynu je zařízení, které slouží k identifikaci a signalizaci přítomnosti nebezpečných plynů v okolí. Jeho fungování je založeno na principu snímání a analýzy plynných látek ve vzduchu.

Detektor plynu je vybaven speciálním senzorem, který reaguje na specifické chemické složení plynu. Při přítomnosti daného plynu v okolí zařízení se senzor aktivuje a vyšle signál, který je následně interpretován a signalizován uživateli.

Jedním z nejčastěji používaných senzorů je elektrochemický senzor. Ten detekuje plyny na základě jejich chemických reakcí s elektrodami. Když se daný plyn dostane mezi elektrody senzoru, dojde ke změně elektrického proudu, která je následně detekována a vyhodnocena.

Další variantou je semikonduktorový senzor, který pracuje na principu změny elektrického odporu při interakci plynu se speciálním materiálem. Když se daný plyn dostane na povrch senzoru, dojde ke změně elektrického odporu, což je následně vyhodnoceno jako přítomnost nebezpečného plynu.

Optický senzor využívá principu absorpce, v němž je světlo zdroje projekčním médiem vedené na detektor. Při přítomnosti určitého plynu dochází k absorpci části světla, což vede k detekci a signalizaci přítomnosti plynu v okolí.

Přesný princip fungování detektoru plynu se liší na základě typu použitého senzoru. Důležité je, že všechny detektory plynu jsou navrženy tak, aby byly schopné včas detekovat a varovat před přítomností nebezpečných plynů, které mohou ohrozit zdraví a životy lidí.

PHOTO:

Různé typy detektorů plynu

Existuje několik různých typů detektorů plynu, které se používají jak v domácnostech, tak v průmyslových prostorách. Každý typ detektoru plynu má své vlastní specifické vlastnosti a funkce, které slouží k detekci a monitorování přítomnosti nebezpečných plynů.

Optické detektory plynu jsou jedním ze základních typů detektorů. Tyto detektory fungují na principu měření absorpce světla plyny ve specifických vlnových délkách. Jsou schopné detekovat několik druhů plynů, jako jsou například oxid uhelnatý, metan nebo propan.

Elektronické detektory plynu jsou další často používaným typem. Tyto detektory využívají senzory a měřicí zařízení k detekci plynů v ovzduší. Jsou schopné detekovat různé typy plynů, včetně hořlavých plynů a oxidů dusíku.

Samotné detektory se dále dělí na detektory plynu pro domácnosti a průmyslové detektory plynu. Detektory plynu pro domácnosti jsou navrženy tak, aby identifikovaly nebezpečné plyny, které mohou vzniknout v domácím prostředí, jako je například zemní plyn nebo přírodní plyny.

Průmyslové detektory plynu jsou určeny pro použití v prostředích, kde existuje vyšší riziko úniku plynu. Tyto detektory jsou schopné detekovat různé druhy plynů, jako jsou například výbušné plyny, toxické plyny nebo chemické výpary.

Je také důležité správně umístit detektor plynu, aby byl schopen správně detekovat přítomnost nebezpečných plynů. V domácnostech je doporučeno umístit detektor plynu v blízkosti spalovacích zařízení, jako je kotel nebo sporák. V průmyslových prostorech je vhodné umístit detektor v průmyslových odsavačích nebo v místech, kde je největší riziko úniku plynu.

Pro správné použití detektoru plynu je důležité dodržovat instrukce výrobce. Každý detektor může mít odlišné funkce a nastavení, které je třeba správně nastavit a udržovat.

Detektor plynu je významným zařízením pro bezpečnost v domácnostech. Je schopen detekovat a signalizovat přítomnost nebezpečných plynů, což může zabránit vážným nehodám a úrazům.

Závěrem, výběr správného typu detektoru plynu je klíčovým krokem k zajištění bezpečí. Každý typ detektoru má své výhody a je důležité zvážit specifické potřeby a podmínky prostředí, ve kterém bude detektor používán.

Detektor plynu pro domácnosti

Detektor plynu pro domácnosti je důležitým zařízením, které si zaslouží mít každý, kdo je odpovědný za bezpečnost svého domova. Jedním z nejvíce populárních typů detektorů plynu je Alarm na únik plynu, který je speciálně navržený k detekci nebezpečných záplav plynů jako je např. butan, propan nebo zemní plyn.

Tento typ detektoru plynu slouží k monitorování koncentrace plynů v ovzduší a v případě detekce nebezpečného úniku plynu vydá alarm. Díky rychlému reagování a varování v případě úniku může Alarm na únik plynu předejít nebezpečím jako jsou výbuchy, požáry nebo otravy.

Jak funguje Alarm na únik plynu? Tento detektor plynu je vybavený senzory, které citlivě snímají koncentraci plynů v ovzduší. Když senzory zaznamenají nadměrnou koncentraci plynu, začne vydávat zvukový a v některých modelech i světelný signál. To vás upozorní na přítomnost úniku plynu v místnosti a umožní vám přijmout nezbytná opatření, jako je například okamžité vyvětrání místnosti a zavolání odborníka pro kontrolu a opravu zdroje úniku.

Jak vybrat správný Alarm na únik plynu pro váš domov? Je důležité zvolit detektor plynu s vhodnými funkcemi a vlastnostmi. Vhodné je například vybrat model, který je snadno instalovatelný, spolehlivý a s dlouhou životností baterie. Důležité je také zkontrolovat, zda detektor plynu splňuje příslušné bezpečnostní normy.

Bezpečnost vašeho domova je na prvním místě, a proto je Alarm na únik plynu nezbytným zařízením. S tímto detektorem plynu si můžete být jisti, že budete včas varování před nebezpečím a budete mít možnost jednat rychle a efektivně, abyste chránili sebe, svou rodinu a váš domov.

2 - PHOTO:

Průmyslové detektory plynu

Průmyslové detektory plynu jsou zásadním prvkem pro zajištění bezpečnosti v prostředí průmyslových areálů. Jejich účelem je detekovat a monitorovat přítomnost nebezpečných plynů a tím minimalizovat riziko úrazů a havárií.

Existuje několik typů průmyslových detektorů plynu, které se liší ve svém principu detekce. Mezi nejčastěji používané patří optické detektory plynu a elektronické detektory plynu.

Optické detektory plynu využívají infračerveného záření ke detekci koncentrace plynů v prostředí. Tento typ detektoru je ideální pro detekci hořlavých plynů, jako jsou metan, propan či benzín. Elektronické detektory plynu naopak využívají chemické reakce mezi plynem a senzorem k identifikaci nebezpečného plynu. Tyto detektory jsou obzvláště účinné při monitorování toxických plynů, jako jsou amoniak nebo oxid uhelnatý.

Správné umístění průmyslových detektorů plynu je klíčové pro jejich efektivitu. Při jejich instalaci je třeba zohlednit specifické požadavky konkrétního průmyslového prostoru a potenciálně nebezpečných oblastí. Některé detektory mohou být připojeny na systémy automatické evakuace či vyvolání poplachu.

Průmyslové detektory plynu hrají nezastupitelnou roli při zajišťování bezpečnosti pracovníků a majetku v průmyslových prostředích. Jejich pravidelná údržba a kalibrace je nezbytná pro jejich správné fungování a spolehlivost.

Průmyslové detektory plynu představují investici do ochrany lidských životů a majetku, a proto je důležité vybrat správný typ detektoru s ohledem na specifika daného průmyslového areálu.

Přemýšlíte o nasazení průmyslového detektoru plynu ve vašem provozu? Nezapomeňte se poradit s odborníky na bezpečnost a vybrat řešení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Optické detektory plynu

Optické detektory plynu jsou jedním z typů detektorů plynu, které se používají k identifikaci a monitorování přítomnosti různých plynů v okolí. Jsou navrženy tak, aby včas zjistily možnou únik plynu a aktivně varovaly uživatele. Díky svému speciálnímu designu a technologii jsou optické detektory plynu schopny detekovat různé druhy plynů, včetně hořlavých, toxických a zdraví nebezpečných plynů.

Princip fungování optických detektorů plynu spočívá v jejich schopnosti zachytit infračervené nebo ultrafialové záření, které je emitováno plynem v určitém spektru. Detektor obsahuje speciální senzory, které tuto záření zachytávají a vyhodnocují. Pokud je detekován nárůst intenzity infračerveného nebo ultrafialového záření, detektor vyšle varovný signál, který upozorní uživatele na přítomnost plynu.

Jednou z výhod optických detektorů plynu je jejich vysoká citlivost a rychlá odezva. Jsou schopny detekovat velmi malé množství plynu a okamžitě reagovat na jeho přítomnost. Navíc jsou tyto detektory šetrné k životnímu prostředí, jelikož nevyužívají žádné chemikálie nebo toxické látky při svém fungování.

Optické detektory plynu se často používají v průmyslových prostředích a různých odvětvích, jako je chemický průmysl, rafinerie, elektrárny a zemědělství. Díky své vysoké spolehlivosti a přesnosti jsou vhodné pro kontrolované prostředí, kde je nutné monitorovat přítomnost nebezpečných plynů.

Při umístění optického detektoru plynu je důležité zvolit správné místo, které je strategicky umístěné v blízkosti potenciálních zdrojů úniků plynu. Ideálně by měl být umístěn blízko podlahy, jelikož mnoho plynů je těžší než vzduch a kumuluje se u země. Je také doporučeno umístit detektor v blízkosti zařízení či oblasti, která přirozeně produkuje nebo obsahuje plyn. Před instalací je však nezbytné se seznámit s pokyny a doporučeními výrobce konkrétního optického detektoru plynu.

Zvolení správného typu detektoru plynu závisí na konkrétních potřebách a požadavcích uživatele. Optické detektory plynu nabízejí vysokou spolehlivost a přesnost při monitorování přítomnosti nebezpečných plynů a jsou proto oblíbenou volbou v průmyslových a komerčních prostředích.

Elektronické detektory plynu

Elektronické detektory plynu jsou moderní zařízení, která slouží k včasnému odhalení úniku nebezpečných plynů v okolí. Díky své inteligentní technologii jsou schopny spolehlivě detekovat různé plyny a poskytovat okamžitou výstrahu v případě detekce jejich úniku.

Jednou z hlavních výhod elektronických detektorů plynu je rychlost a citlivost jejich senzorů. S jejich pomocí je možné rychle zjistit i velmi nízké koncentrace nebezpečných plynů, díky čemuž lze včas reagovat a minimalizovat riziko. Většina těchto detektorů je navíc vybavena LED displejem, který zobrazuje aktuální stav a koncentraci detekovaných plynů.

Další výhodou elektronických detektorů plynu je jejich schopnost rozlišovat mezi různými typy plynů. To znamená, že dokážou identifikovat konkrétní druh plynu, a tím usnadnit přesnou diagnózu a rychlou správnou reakci. Díky této schopnosti jsou tyto detektory velmi oblíbené a využívají se jak v domácnostech, tak i v průmyslových prostorech.

Při výběru elektronického detektoru plynu je důležité zvolit takový, který je certifikován a splňuje příslušné bezpečnostní normy. Dále je vhodné se orientovat na detektory s dobrou recenzí a dlouhou životností senzorů. Nezapomeňte také na pravidelné testování a údržbu detektoru, abyste si zajistili jeho spolehlivou funkčnost.

Vzhledem k rostoucímu důrazu na bezpečí a prevenci tragických nehod spojených s únikem nebezpečných plynů je elektronický detektor plynu nezbytným vybavením každého domova i průmyslového prostoru. Pomůže vám chránit sebe, svou rodinu a spolupracovníky před nebezpečími spojenými s únikem plynu a poskytne vám klid a jistotu.

Bezpečné umístění detektoru plynu

Detektor plynu je nepostradatelným prvkem v každé domácnosti i průmyslovém prostředí, a právě správné umístění tohoto zařízení je klíčové pro co nejefektivnější detekci nebezpečných plynů. Zde je pár důležitých tipů, které pomohou zajistit bezpečné umístění detektoru plynu.

V domácnostech je nejlepší umístit detektor plynu v místnostech, kde je větší riziko úniku plynu, například v kuchyni u plynového sporáku, v kotelně nebo v místnosti s plynovým krbem. Je důležité, aby detektor byl umístěn na stěně ve výšce okolo 15 cm nad podlahou, a to z důvodu, že plyn je lehčí než vzduch a stoupá vzhůru.

V průmyslových prostorech je umístění detektoru plynu více specifické. Měl by být umístěn v blízkosti potenciálně nebezpečných zón, například v areálech, kde se manipuluje s chemikáliemi nebo kde se vyrábí nebo skladuje plyn. Doporučuje se detektor umístit na strop či na sloupy ve výšce 1,5 – 2 metry nad podlahou.

Použití detektoru plynu je velmi jednoduché. Odpojte detektor od napájení a umístěte ho na vhodné místo. Po připojení zkontrolujte, zda je detektor správně funkční. Pravidelně kontrolujte baterie a provádějte testování detektoru podle návodu od výrobce.

Detektor plynu dokáže snímat širokou škálu nebezpečných plynů, včetně metanu, propanu, butanu, oxidu uhelnatého a dalších. Jeho včasná detekce může zachránit životy a minimalizovat škody na majetku.

Je důležité si uvědomit, že detektor plynu není pouze zařízením, které varuje před únikem plynu, ale také přispívá ke zvýšení celkové bezpečnosti v domácnostech. Včasná detekce a rychlá reakce mohou zabránit vážným nehodám a požárům.

Závěrem je třeba zdůraznit, že bezpečné umístění detektoru plynu je klíčové pro optimální funkčnost zařízení. Dodržování jednoduchých pravidel a pravidelná údržba mohou zaručit bezpečnost vaší domácnosti nebo průmyslových prostor.

3 - PHOTO:

Umístění detektoru plynu v domácnostech

Pokud se rozhodnete pořídit si Alarm na únik plynu do vaší domácnosti, je důležité věnovat pozornost správnému umístění detektoru. Správná instalace detektoru plynu zajišťuje jeho efektivní funkci a poskytuje vám větší zabezpečení a klid.

Jedno z nejvhodnějších umístění pro detektor plynu je v blízkosti zařízení, které by mohlo potenciálně způsobit únik plynu, jako je například plynový kotel, sporák, nebo ohřívač vody. Nejlépe je umístit detektor do oblasti, kde by se plyn mohl hromadit, například v přízemí nebo sklepě.

Další důležitý faktor je umístění detektoru ve správné výšce. V rámci domácnosti by měl být umístěn nejlépe mezi 30 a 150 cm nad podlahou, aby byl schopen odhalit přítomnost plynu včas a informovat vás o potenciálním nebezpečí.

Při instalaci detektoru plynu je důležité dodržet následující zásady:

  • Umístěte detektor v místnosti, kde se nachází plynové zařízení nebo potenciální zdroj úniku plynu.
  • Zvolte správnou výšku umístění detektoru, mezi 30 a 150 cm nad podlahou.
  • Neumisťujte detektor v blízkosti vzduchových větráků nebo ventilů, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
  • Instalujte detektor v oblasti, kde je dobrá cirkulace vzduchu a minimalizujte překážky v jeho okolí.
  • Pravidelně testujte funkci detektoru a udržujte jej v čistotě.
  • Mějte na paměti, že detektor je pouze jedním z opatření, která byste měli zvážit k zajištění bezpečnosti před únikem plynu. Je také nutné provádět pravidelnou údržbu a zkontrolovat stav plynových zařízení a potrubí.

Pamatujte si, že správně umístěný detektor plynu v domácnosti může být životně důležitým zařízením, které vám pomůže chránit sebe, svou rodinu a majetek před potenciálně nebezpečnými situacemi spojenými s únikem plynu.

4 - PHOTO:

Umístění detektoru plynu v průmyslových prostorech

Správné umístění detektoru plynu v průmyslových prostorech je klíčové pro zajištění bezpečnosti a ochrany zaměstnanců. Nezáleží na tom, zda se jedná o malou dílnu nebo velkou továrnu, detektor plynu by měl být umístěn na strategických místech, kde je pravděpodobnost úniku plynu největší.

Před umístěním detektoru plynu je důležité pečlivě přečíst a dodržovat pokyny výrobce. Většina detektorů plynu se instaluje na stěnu nebo strop pomocí přiložených montážních držáků. Při umístění detektoru plynu vždy zohledněte následující faktory:

  • Výška umístění: Detektor by měl být instalován ve výšce mezi 1,5 a 1,8 metru od země. Tento předpis je důležitý pro zajištění maximální efektivity a detekce případného úniku plynu v prostoru.
  • Vzdálenost od potenciálních zdrojů úniku plynu: Detektor by měl být umístěn co nejblíže k místu, kde se může objevit únik plynu. Například v blízkosti plynových trubek, zařízení nebo strojů, které mohou být potenciálními zdroji úniku.
  • Rozmístění: Pokud se jedná o větší průmyslový prostor, je ideální umístit detektory plynu po celé ploše. Tímto způsobem lze pokrýt všechny potenciální oblasti s možností úniku plynu a minimalizovat riziko neověřeného prostoru.
  • Výběr umístění: Vyhněte se umístění detektoru plynu v blízkosti větracích otvorů, které by mohly ovlivnit výsledky detekce. Stejně tak vyvarujte se umístění detektoru příliš blízko tepelných zdrojů nebo prostorů s vysokou vlhkostí, které by mohly vyvolat falešné poplachy nebo poškodit detektor.

Správné umístění detektoru plynu v průmyslových prostorech zajistí včasnou detekci plynu a umožní přijmout vhodná bezpečnostní opatření. Nepodceňujte význam tohoto zařízení, které může chránit životy a majetek.

Jak správně používat detektor plynu

Správné používání detektoru plynu je zásadní pro zajištění bezpečnosti ve vašem domě nebo pracovním prostředí. Zde je pár důležitých tipů, které vám pomohou.

1. Přečtěte si návod k obsluze – Předtím než začnete s používáním detektoru plynu, je důležité se seznámit s návodem k obsluze. Určitě si přečtěte, jak nakládat s detektorem, jak ho zapnout a vypnout a jak interpretovat různé zvukové a vizuální signály.

2. Pravidelně testujte detektor plynu – I když většina detektorů plynu má zabudovaný testovací režim, je doporučeno pravidelně ručně prověřovat správnou funkčnost detektoru. Přečtěte si návod a dozvíte se, jak testování provést správně.

3. Umístěte detektor plynu na správné místo – Správné umístění detektoru plynu je klíčové. Buďte si vědomi toho, že některé plyny (např. lehčí než vzduch) vystupují nahoru, zatímco jiné (např. těžší než vzduch) se hromadí ve spodních částech místnosti. Umístěte detektor plynu ve vhodných výškách, ať už na zdi nebo stropě, v blízkosti potenciálních zdrojů úniku plynu.

4. Pravidelně měňte baterie – Detektory plynu jsou obvykle napájené bateriemi. Je důležité zajistit, aby tyto baterie byly vždy plně funkční. Doporučuje se měnit baterie minimálně jednou ročně nebo dle pokynů výrobce.

5. Věnujte pozornost signálům – Pokud detektor plynu zaznamená únik plynu, obvykle se ozve zvukový a vizuální signál. Pokud se tyto signály objeví, okamžitě opusťte prostor a zavolejte na tísňovou linku nebo zkontaktujte specialistu na měření plynu.

Dodržování těchto základních pravidel vám pomůže k bezpečnému a správnému používání detektoru plynu. Nezanedbávejte žádné varovné signály a pravidelně udržujte detektor v provozu. Vaše bezpečnost je na prvním místě!

Jaké plyny detekuje detektor plynu

Detektor plynu je zařízení, které má schopnost identifikovat a signalizovat přítomnost nebezpečných plynů ve svém okolí. Důležitou vlastností takového detektoru je jeho schopnost detekovat různé typy plynů a informovat o nich uživatele prostřednictvím zvukového nebo vizuálního signálu.

Detektor plynu je schopen detekovat mnoho různých plynů, mezi které patří například oxid uhelnatý, který je bezbarvý a bez zápachu, a proto lidé ho často nepozorují. Dalším nebezpečným plynem je methan, který je hojně používán v domácnostech nebo průmyslových prostorech a může způsobit vážné výbuchy a požáry.

Dalšími plyny, které může detektor plynu detekovat jsou například butan, propan, vodík, oxid uhličitý nebo amoniak. Tyto plyny mohou mít různé zdravotní nebezpečí způsobené jejich toxicity nebo jejich explozivními vlastnostmi.

V případě, že máte v domácnosti nebo v průmyslových prostorách používání plynových spotřebičů, či pracujete s nebezpečnými chemikáliemi, je důležité mít funkční a spolehlivý detektor plynu. Ten vás v případě hrozby včas upozorní, abyste mohli podniknout nezbytné kroky k vlastní bezpečnosti.

Důležitost detektoru plynu v domácnostech

Detectory plynu jsou v dnešní době v domácnostech nezbytnou součástí, která přispívá k bezpečnosti a ochraně zdraví. Jejich instalace je nejdůležitější v místech, kde se mohou vyskytovat úniky plynu, jako je například kuchyně, kotelny nebo garáže.

Jakmile se plyny jako butan, propan nebo zemní plyn uniknou do vzduchu, mohou vytvořit nebezpečnou situaci. Vzhledem k tomu, že plyny jsou často bezbarvé, bez zápachu nebo s nepříjemným zápachem, včasná detekce je klíčem k zabránění nebezpečným situacím.

Detectory plynu jsou navrženy tak, aby včas varovaly o přítomnosti plynu v místnosti. Když detektor detekuje unikající plyn, okamžitě vydá zvukový a vizuální signál, čímž upozorní obyvatele na nebezpečí a umožní jim přijmout nezbytná opatření, jako je třeba vyvětrat místnost nebo zavolat plynární firmu.

Jakýkoli únik plynu může mít fatální následky, od otravy plyny až po explozi. Přítomnost detektoru plynu v domácnosti zajišťuje, že v případě úniku se přijmou nezbytná opatření rychle a účinně. Detektory plynu jsou cenově dostupné a jednoduché na instalaci, což z nich dělá dostupné řešení pro každou domácnost.

Při výběru detektoru plynu je důležité zvolit kvalitní a spolehlivý produkt od renomovaného výrobce. Je také důležité pravidelně testovat a udržovat detektor v dobrém funkčním stavu, aby byla zajištěna jeho spolehlivost a efektivita. Ujistěte se, že jste seznámeni s návodem k použití a jak jednat v případě poplachu.

Závěr – Bezpečnost v souvislosti s detektorem plynu

Detektor plynu je jedním z nejdůležitějších zařízení pro zajištění bezpečnosti v domácnostech i průmyslových prostorech. Jeho správné umístění a používání může zachránit životy a minimalizovat nebezpečí způsobené únikem plynu.

Bezpečné umístění detektoru plynu je klíčové pro jeho správnou funkci. V domácnostech by měl být umístěn v místnosti, kde se nejčastěji používá plynové zařízení, jako je například kuchyň nebo kotelna. Je důležité umístit ho ve výšce, kde se plyn nejčastěji hromadí, například blízko podlahy nebo na zdi. V průmyslových prostorech je ideální umístit detektor plynu blízko zabudovaných plynových zařízení a v místech, kde se očekává výskyt nejvyšší koncentrace plynu.

Správné umístění detektoru plynu je však jen prvním krokem k zajištění bezpečnosti. Důležité je také správné používání tohoto zařízení. Pravidelně jej testujte a udržujte ve správném stavu. Mějte na paměti, že detektor plynu není neomylný a nemá nekonečnou životnost. V případě, že detektor signalizuje únik plynu nebo vykazuje jakékoli poruchy, okamžitě jednejte a kontaktujte odborníky na údržbu.

Detektor plynu je schopen detekovat širokou škálu plynů, včetně metanu, butanu, propanu, kysličníku uhelnatého a dalších. Jeho důležitost v domácnostech je dána potenciálním rizikem úniku plynu z plynových spotřebičů, jako jsou sporáky, plynové atoče nebo kotelny. Včasná detekce a správná reakce může zabránit možným neštěstím.

Závěrem lze tedy konstatovat, že detektor plynu je nezbytným zařízením pro zajištění bezpečnosti v souvislosti s používáním plynů. Jeho umístění, používání a pravidelná údržba jsou klíčové pro minimalizaci rizik a ochranu zdraví a životů. Dodržujte bezpečnostní pokyny a v případě jakýchkoli pochybností se vždy poraďte s odborníky.